facebook

Hyresförsäkring

Hyrförsäkring, uppdaterad 2017

Hyrförsäkring utgör ett skydd för dig som kund och användare av Säve Hyrmaskiners hyresmaskiner och övrigt hyresmaterial. Hyrförsäkringen omfattar inbrott, stöld, brand, vattenskada och skadegörelse på hyresobjektet. Försäkringen är obligatorisk vid all uthyrning och skall för att vara gällande tecknas vid hyrtillfället. Denna regel kan endast undanröjas genom att kund innehar och kan styrka annan försäkring med jämförbar omfattning och på motsvarande sätt utgör likvärdigt skydd.

Försäkringsvillkor

Försäkringen gäller då en olycka inträffar och om åtgärder mot detta har vidtagits som står i proportion till de för olyckstillfället gällande omständigheterna och/eller står i relation till hyresmaskinen / materialets värde och därmed anses rimligt i förhållande härtill.

Det åligger hyrestagaren och/eller användaren att vidta sådana åtgärder som skyddar hyresobjektet och som verkligt försvårar möjligheterna till stöld eller olovligt brukande alternativt olovligt omhändertagande. Det ankommer också hyrestagaren/användaren att vid en förlust av hyresobjektet kunna redogöra och vidimera den/de för skyddandet vidtagna åtgärderna i polisrapporten. Hyrestagaren/användaren skall också nogsamt följa instruktionerna för handhavande.

Försäkringen gäller den/de hyrda maskinen/maskinerna i vad ovan sagts i omfattning. Försäkringen omfattar således inte skador på egen eller annans egendom eller följdskador som kan hänföras till det försäkrade hyresobjektet. Hyrestagaren eller användaren (och/eller dennes medhjälpare) av hyresmaskin/material omfattas på intet sätt av denna försäkring.

Vid inbrott, stöld eller brand skall detta alltid polisanmälas. Polisrapport eller kopia av denna skall alltid lämnas personligen till handläggare på den depå maskinen/materialet hyrts och hämtats ut. Stöldanmälan och polisrapport ligger till grund för vidare utredning. Hyran debiteras kunden till dess polisrapporten är inlämnad och utredningen är avslutad.

Vid skada av brand, vatten eller annan skada skall hyrestagaren på egen bekostnad transportera maskinen/materialet till den depå där maskinen/materialet hyrdes och hämtades ut. Då skadan blivit besiktigad och bedömd anses hyresmaskinen/materialet returnerat och hyresdebiteringen avbrytes.

Försäkringspremien debiteras med 5% baserat på grundhyreskostnaden. Då hyrförsäkringen utnyttjas debiteras självrisk på 20 % av det för dagen gällande anskaffningsvärdet för den aktuella alt. likvärdig maskin/material. Lägsta utdebiterade självriskbeloppet är 3000:- kr (anskaffningsvärde upp till 15 000:- kr). Högsta utdebiterade självriskbeloppet är 40 000:- kr (anskaffningsvärde 200 000:- kr och däröver).

Vid skada / skadegörelse kan överenskommas att självriskkostnaden reduceras till återställningens faktiska kostnad om återställningskostnaden inte uppgår till självriskbeloppet.

Försäkringen omfattar ej skador uppkomna i samband med eller vid felaktigt handhavande och/eller vårdslöst brukande eller hantering, förslitning etc.

Vid användning av hyresförsäkringen, se nedan

1. Gör polisanmälan ( vid inbrott, stöld och skadegörelse, som i vissa fall även kan omfatta brand) och lämna noggranna och detaljerade uppgifter.

2. I polisrapporten skall det framgå vilka omständigheter som rådde och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra skadan.

3. Kontakta Säve Hyrmaskiner, informera handläggaren: ditt namn, (i förekommande fall kundens namn), hyresavtalets nummer, den/de skadade maskinen/inventariets nummer, skadans art och omfattning , var, hur och när skadan inträffade. Handläggaren ger dig vidare instruktioner om hur ärendet fortlöper och behandlas.

Mvh

Säve Hyrmaskiner AB


BY: ROOTOR & STUDIO DESIGN Copyright SÄVE HYRMASKINER SVERIGE SÄVE HYRMASKINER SVERIGE • Malmö, Åvägen 2 • 232 61 Arlöv • 040-631 48 00