facebook

Hyresvillkor

Hyresvillkor, uppdaterad 2017

Nedan följer de hyresvillkor som Säve Hyrmaskiner tillämpar. De finns även på följesedeln som medföljer vid varje hyrestillfälle.

1. Tillämplighet

A. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustningar och bygg/anläggningsmaskiner såväl med som utan förare (hyresobjektet). Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Avlämnade och återlämnande av hyresobjektet

A. Hyresobjektet skall avlämnas och, på hyrestagarens ansvar och bekostnad, återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet är avlämnat och risken för detta övergår på hyrestagaren när hyrestagaren tagit emot hyresobjektet. Hyresobjektet är återlämnat när retursedel utfärdats av uthyraren.

B. Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

C. Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

D. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren inom två dagar från det hyresobjektet avlämnats.

E. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

F. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta eventuella montagebesiktningar på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. Användning

A. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

B. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

C. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

D. Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras av Hyrestagaren utan uthyrarens medgivande.

4. Hyrestid

A. Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.a dock minst till avtalad återlämnandetidpunkt.

B. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

5. Ersättning

A. Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.

B. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet om ej annat överenskommits.

C. Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

D. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

E. Faktura skall betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift + dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

F. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar

A. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

B. Hyrestagaren ansvarar från den tidpunkt då han tagit emot hyresobjektet till dess hyresobjektet är återlämnat för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om
hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjektet som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande nyanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

C. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

D. Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

E. Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med försäkring motsvarande nyanskaffningskostnaden.

F. Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats. Hyrestagaren är skyldig att vid beställning meddela uthyraren om arbetet avser hantera gods av särskilt stort värde, så att detta kan skyddas genom särskild försäkring. Särskild tilläggsförsäkring kan tecknas genom uthyraren på hyrestagarens bekostnad.

G. Uthyraren äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

H. Hyresmannen förvärvar genom uthyrningsavtalet inte någon äganderätt till objektet, ej heller någon köpoption.

I. Hyresmannen får ej pantsätta, sälja eller på annat otillbörligt sätt förfoga över uthyrningsobjektet. Hyresmannen får ej heller överlåta eller på annat sätt förfoga över uthyrningsavtalet eller hyresobjektet i strid med gällande allmänna villkor.

J. I de fall hyresobjektet är finansierat genom leasing hos finansiär har denne äganderätten till objektet.

7. Hävande

A. Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Uthyraren har vid hävning på grund av hyrestagarens avtalsbrott rätt att genast återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad och kräva skadestånd av hyrestagaren.

B. Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars
menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

C. Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren. berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

A. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och villkor.

Mvh
Säve Hyrmaskiner AB


BY: ROOTOR & STUDIO DESIGN Copyright SÄVE HYRMASKINER SVERIGE SÄVE HYRMASKINER SVERIGE • Malmö, Åvägen 2 • 232 61 Arlöv • 040-631 48 00